Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα

  • col 0008 11 2

 

Κοινωνική Ευθύνη Επιχείρησης : Καθημερινή φροντίδα για το περιβάλλον

H Toyota Άγγελος After Sales, στο πλαίσιο της δέσμευσής της για συνεχή μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει, Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ), πιστοποιημένο κατά ISO 14001:2015, από το 2018.

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της εταιρίας μας, παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την καταγραφή, παρακολούθηση και τελικά μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της.

Στα πλαίσια αυτού του Συστήματος και προσανατολισμένοι προς την μείωση του Ενεργειακού Αποτυπώματος που αφήνει η δραστηριότητά μας στο περιβάλλον, έχουμε συνολικά στείλει προς διαχείριση σε πιστοποιημένους συλλέκτες, τις παρακάτω ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων :

kg

Καταλύτες

kg

Καμμένα Λάδια

kg

Μπαταρίες Οχημάτων

kg

Μέταλλα

kg

Υγρά φρένων

kg

Αντιψυκτικά

kg

Ελαστικά

kg

Ρυπασμένα Απορροφητικά Φίλτρα

kg

Μπαταρίες Συσκευών

kg

Φίλτρα Λαδιών

kg

Ηλεκτρικές συσκευές

kg

Κάνιστρα καυσίμου

kg

Λαμπτήρες

kg

Διάφορες Ρυπασμένες Συσκευασίες

kg

Απόβλητα Σπρεϋ

kg

Ενεργός Άνθρακας

kg

Κουτιά Χρωμάτων

kg

Λάσπες χρωμάτων & Βερνικιών

kg

Πλαστικές Συσκευασίες Λαδιού